Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen van de eenmanszaak EMDR praktijk Bianca de Moor gevestigd op de Koraalstoep 1, 9403 SR te Assen, Nederland.

Behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut Bianca de Moor van de EMDR Praktijk Bianca de Moor en de cliënt(e)

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst.
  Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig:
  A) De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
  B) De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld/gespecificeerd.
 3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  1) Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn.
  2) Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt afspreken.
  3) De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven.
  4) Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken, die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut.
  5) De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde, wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 4. De overeenkomst eindigt van rechtswege, indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.
 5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt vooraf een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst.
 6. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de standaardtijd van een sessie ongeveer anderhalf uur.
 7. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.
 8. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie uiterlijk 48 uur / 2 werkdagen van te voren worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening, wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.
 9. De therapeut houdt een dossier bij met aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op verzoek van de cliënt kan worden ingezien. Het dossier, dat bijgehouden wordt, voldoet aan de AVG richtlijnen en worden verwerkt met de verkregen documenten van de beroepsorganisatie BATC.
 10. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 11. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van het BATC. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden. Het klacht- en tuchtrechtnummer van EMDR praktijk Bianca de Moor is: KB 1907.2551.
 12. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal ten alle tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 13. EMDR praktijk Bianca de Moor is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen, die zijn ontstaan, doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 14. De cliënt voldoet de verstuurde factuur via de mail binnen 14 dagen op het bankrekeningnummer van EMDR praktijk Bianca de Moor te weten; NL70 RABO 03370632 22